-10% na produkty MUSHIE. Darmowa dostawa od 299zł.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MAKALINE Monika Zawadzka ul. Harcerska 5/27 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443562639, REGON: 520053933,.

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 2. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Środki te będą w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator zapewnił również środki mające wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.
 3. Administrator w tym celu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione udostępnionych mu danych osobowych, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  1. zawierają umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  2. korzystają ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta,
  3. korzystają z funkcjonalności Newsletter, dostępnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w sytuacji, gdy:
  1. Klient zawiera umowę z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta). Niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pociąga za sobą niemożliwość zawarcia ww. umów. Podanie danych osobowych jest wówczas wymogiem umownym,
  2. Klient korzysta z funkcjonalności Newsletter. Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia wysyłanie informacji za pośrednictwem tej funkcjonalności,
  3. po stronie Administratora występują obowiązki nałożone ustawą, tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przetwarzania danych związany jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie powyższych obowiązków.
 6. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.
 7. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:
  1. wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
  2. przesyłania informacji do Klientów w ramach funkcjonalności Newsletter,
  3. prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur,
  4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,
  5. prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania.
 8. W celu zawarcia i wykonania umów wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres dostawy (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  3. adres korespondencyjny,
  4. adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
  5. w przypadku firmy, dodatkowo Nazwa Firmy oraz NIP,
  6. numer rachunku bankowego.
 9. W celu wykonywania umów oraz innych obowiązków przyjętych przez Sklep Internetowy dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy/spedytorzy, dostarczają zamówienia do Klientów,
  2. podmioty świadczące usługi polegające na montażu elementów wyposażenia wnętrz u Klienta,
  3. podmioty świadczące usługi księgowe,
  4. operatorom systemu płatności,
  5. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.
 10. Wobec przetwarzania danych osobowych Klientowi przysługuje:
  1. prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. W tym celu Klient składa oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia.
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych i przesłać odpowiednią wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby MAKALINE Monika Zawadzka, NIP: 6443562639, REGON: 520053933, ul. Harcerska 5/27 41-200 Sosnowiec.
 12. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres odpowiedni dla celu, w jakim są przetwarzane. Okres przetwarzania danych wynosi, w szczególności:
  1. w sytuacji przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  2. w sytuacji przetwarzania danych w związku z korzystaniem z funkcjonalności Newsletter, dane są przechowywane przez okres, w którym wyraża wolę i zgodę na otrzymanie informacji przy wykorzystaniu funkcjonalności,
  3. w sytuacji przetwarzania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym),
  4. w sytuacji przetwarzania danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia roszczeń opisany jest przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.